Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Nezrušte čipovanie, ohrozujete životy zvierat!

Nezrušte čipovanie, ohrozujete životy zvierat!
Sú tomu 2 týždne, čo v parlamente poslanci veľkou väčšinou odsúhlasili zrušenie povinnosti majiteľov označiť svoje spoločenské zviera mikročipom.

Riadna evidencia spoločenských zvierat sa na Slovenku opäť stala len snom.

Sloboda zvierat vyjadruje svoju podporu riadnemu, nezameniteľnému a  trvalému označovaniu zvierat mikročipom, pretože slúži na ich ochranu.

Pridajte sa k nám a vyzvite prezidenta SR Ivana Gašparoviča, aby nepodpísal zákon, ktorý má začať platiť od januára.

Zozbieraných podpisov: 432

Firma Meno a priezvisko Zamestnanie Mesto Komentár
Strana 1 z 87 >|
Andrea Pilátiková
Samuel Ďuriš Študent Nitra, SK
Ivan Sitár Ludanice, SK
Jana Šumná Detva, SK
Vanessa Slavkovská SK
 •      
 •  

Pošlite, prosím, našu výzvu ďalej – vašim priateľom, známym, rodine.

 • Pošli to ďalejText výzvy:

--------------


Vážený pán prezident Slovenskej republiky,

ako občan Slovenskej republiky sa na Vás zdvorilo obraciam so žiadosťou o vrátenie zákona Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.10.2013 na svojom rokovaní schválila zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa článku III. zákona bol zmenený a novelizovaný tiež zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) takto:

 1. V § 19 ods. 3 sa za slovo „byť“ vkladajú tieto slová „nezameniteľne označené pri premiestňovaní,101)“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:„101) Čl. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 998/2003 v platnom znení.“.
 2. V § 19 sa odsek 9 vypúšťa.

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti nadobudne účinnosť dňa 1.1.2014.

Podľa doterajšej právnej úpravy platila od 1. októbra 2013 povinnosť nechať označiť čipom každého psa, mačku alebo fretku. Na zvieratá narodené po 1. novembri 2011 táto povinnosť platila už od ich narodenia. Jedinú výnimku z označovania čipom mali zvieratá označené tetovaním vykonaným do 3. júla 2011. Označenie pomocou čipu sa realizuje zavedením RFID čipu s unikátnym identifikačným číslom, ktoré umožňuje majiteľa nájsť v príslušnej registračnej databáze, pod kožu zvieraťa.

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti navrhnutá poslancami Mariánom Záhumenským, Tiborom Lebockým a Ľubošom Martinákom ruší všeobecnú povinnosť označovania pomocou čipu, ktoré bude v súlade so schválenou novelou zákona o veterinárnej starostlivosti zo dňa 22.1.2013 povinné iba pre zvieratá prenášané medzi členskými štátmi EÚ alebo privážané do EÚ zvonku.

Vážený pán prezident, týmto si dovoľujem predostrieť niekoľko vážnych dôvodov, ktoré hovoria jednoznačne v prospech označovania psa, mačky alebo fretky mikročipom:

 1. Z dôvodu cestovania za hranice Slovenskej republiky – táto povinnosť vyplýva z legislatívy Európskej únie a je to povinnosť, ktorá zostala zachovaná v zákone o veterinárnej starostlivosti.
 2. Z dôvodu straty alebo krádeže zvieraťa – označenie zvieraťa mikročipom je nezameniteľné - každé zviera získava svoje jedinečné identifikačné číslo. Súčasťou čipu, ktorého je zviera nositeľom, sú okrem iného aj informácie o majiteľovi zvieraťa, a tak v prípade straty alebo krádeže zvieraťa je možné majiteľa identifikovať.
 3. Z dôvodu nájdenia pôvodného majiteľa zvieraťa – v prípade nájdeného zvieraťa je najrýchlejšou možnosťou vyhľadať prostredníctvom čipu údaje o zvierati a jeho majiteľovi v naturálnom registri a bezpečne ho vrátiť.
 4. Z dôvodu napadnutia človeka alebo iného zvieraťa – v mnohých prípadoch sa stáva, že pes zabehne a pohryzie človeka, alebo iné zviera. V prípade označenia zvieraťa čipom je zistenie a identifikácia jeho majiteľa rýchla a bezproblémová a majiteľ zvieraťa vie prakticky okamžite preukázať, či je zviera vakcinované.
 5. Z dôvodu lepšej evidencie a kontroly zo strany miest a obci – pri kontrole vie obec a mesto identifikovať majiteľa psa a takisto skutočnosť, či má majiteľ psa zaevidovaného.
 6. V prípade opustenia zvieraťa – ak niekto zviera vyhodí, uviaže v lese, alebo ho inak opustí, čo je trestné, nie je možné zo strany majiteľa takéto zviera zaprieť, lebo je nezameniteľné označené čipom.
 7. V prípade tyrania alebo utýrania zvieraťa – v tomto prípade majiteľ nemôže svoje začipované zviera zaprieť a dokazovanie v takýchto prípadoch je omnoho jednoduchšie.
 8. Označenie zvieraťa čipom má oproti tetovaniu viac výhod: nevybledne a preto ho nie je nutné obnovovať počas celého života zvieraťa, ide o jednorazový zákrok, je bezbolestné, na rozdiel od tetovania, ktoré je veľmi bolestivým zákrokom - tetujú sa veľmi citlivé časti tela, ako je ušný boltec alebo slabiny zvieraťa.
 9. Pomoc útulkom. Označenie zvieraťa skráti jeho pobyt v útulku na minimum, pretože v prípade straty je možné okamžite vypátrať majiteľa a zviera prakticky ihneď vrátiť. Ostáva tak viac priestoru pre pouličné, vyhodené a týrané zvieratá, ktoré sú závažným celospoločenským problémom, a pomoc útulkov potrebujú.

Štatistiky zároveň hovoria, že po zavedení povinného označovania spoločenských zvierat mikročipom významne stúpol počet stratených zvierat vrátených pôvodnému majiteľovi.

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti je zrejmé, že prijatie novely zákona o veterinárnej starostlivosti Národnou radou Slovenskej republiky dňa 22.10.2013 bolo unáhlené a nesystémové.

Podľa čl. 102 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky, „Prezident podpisuje zákony.“

Podľa čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky, „Prezident môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona.“

Podľa mojich dostupných informácií nedošlo k dnešnému dňu k podpisu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zmenený a novelizovaný tiež zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. a zákona č. 145/2013 Z. z..

S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti si Vás, vážený pán prezident Slovenskej republiky dovoľujem zdvorilo požiadať v rozsahu Vašej právomoci ako prezidenta Slovenskej republiky vyplývajúcej mu z Ústavy Slovenskej republiky, aby nedošlo k podpisu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zmenený a novelizovaný tiež zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, a aby bol tento zákon vrátený Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami.

S úctivým pozdravom a vďakou,Vaše meno