Zastavme transporty! / Stop the trucks!

Každý rok sa prepraví 1 miliarda kurčiat a 37 miliónov živých prasiat, oviec, kôz, koní a hovädzieho dobytka v EÚ a za jej hranice. Zvieratá prepravujú často tisíce kilometrov, často niekoľko týždňov… Trpia vysilením, smädom, zraneniami a na konci často brutálnym usmrtením v krajinách, kde zákony na ochranu zvierat nejestvujú.

Cieľ cesty: smrť

Dlhé transporty – dni plné utrpenia. Niekoľko dní na cestách v preplnených vozidlách zvyšujú riziko prepuknutia chorôb a predstavujú obrovské vyčerpanie, dehydratáciu, zranenia… a nezriedka smrť.

Staré, choré zvieratá aj mláďatá. Ušetrené nie sú ani staré a choré zvieratá a novorodené mláďatá: opotrebované zvieratá, často oslabené rokmi produkcie (mlieka, vajec) v zajatí, s krehkými kosťami a zlomeninami; ešte neodstavené teliatka a jahňatá, nútené stáť celé hodiny a dni v preplnených nákladných vozidlách, hladné a bez odpočinku.

Nehumánna porážka. Väčšinu zvierat čaká na konci strastiplnej cesty kruté zaobchádzanie a nehumánne usmrtenie (bez predošlého zbavenia vedomia -t.j. zvieratá pociťujú stres, strach a bolesť pri porážke), pretože tieto krajiny nie sú členmi EÚ a nedodržiavajú legislatívu EÚ ani štandardy OIE o ochrane zvierat počas transportu a počas usmrcovania.

EÚ legislatíva o preprave nefunguje. Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy je príliš všeobecné, chýba jasné stanovenie maximálnej dĺžky prepravy, minimálneho prepravného priestoru pre zviera, minimálnej výšky stropu v priestore vozidla, prestávok na napájanie a kŕmenie atď. Navyše sa vykonáva nedostatok kontrol dodržiavania legislatívy, pričom iba 1% týchto kontrol je realizovaných na cestách, počas transportu. Práve vtedy však dochádza k najčastejším a najzávažnejším porušeniam (vozidlá bez funkčných napájacích či ventilačných systémov – výsledkom sú dehydratácia a prehriatie, nedodržiavanie prestávok na odpočinok a vykládku zvierat, zranené zvieratá či pôrody počas cesty).

Výsledok? Zvieratá cestujú častokrát celé dni bez povinných prestávok, absolvujú úmorné čakania na hraniciach, sú natlačené tak, že si nemôžu ani ľahnúť, vysmädnuté, hladné, mnohé cestu od vysilenia alebo na následky zranení neprežijú.

Čo žiadame?

  • Ukončenie dlhých transportov živých zvierat a ich nahradenie obchodom s hotovým mäsom.
  • Maximálny čas prepravy živých zvierat na porážku/ďalší výkrm v EÚ stanoviť na 8 hodín
  • Revíziu súčasnej legislatívy a jej presadovanie tak, aby bola zvýšená ochrana zdravia a pohody zvierat.

Verejnosť obmedzenie dlhých transportov živých zvierat už roky žiada. Transporty živých zvierat musia byť lepšie regulované a nakoniec úplne zastavené.

V rámci spoločnej európskej kampane STOP THE TRUCKS zaslali Euroobčania svojim ministrom pôdohospodárstva viac ako 1 milión e-mailov.
PETÍCIA BOLA UKONČENÁ a v roku 2017 sme ju odovzdali Európskej komisii. Ďakujeme za vaše hlasy!

Obsah výzvy:

Vážená pani ministerka,

Každý rok je na komerčné účely prevážané naprieč EÚ do tretích krajín obrovské množstvo živých zvierat: 1 miliarda kurčiat a hydiny a 37 miliónov prasiat, oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Transport na dlhé vzdialenosti spôsobuje zvieratám extrémne vyčerpanie, dehydratáciu, zranenia a smrť a zvyšuje riziko prepuknutia chorôb.

Vzhľadom na známe skutočnosti, Vás žiadam podpísať žiadosť Nemecka, Holandska a Dánska o revíziu Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a verejne túto revíziu podporiť.

Napriek silnej podpore požiadavky obmedziť dlhé transporty zvierat zo strany verejnosti, čísla ukazujú, že odkedy je Nariadenie v platnosti (2007), počet dlhých transportov živých zvierat stúpol. Navyše sa rozširuje priepasť medzi požiadavkami tohto právneho predpisu a v súčasnosti dostupnými vedeckými dôkazmi.

Pretrvávajúce problémy týkajúce sa maximálnej dĺžky prepravy, prepravných podmienok a dodržiavania nariadenia možno vyriešiť len ak budú súčasné normy aktualizované a prepracované a ak podporu získajú potravinové reťazce, ktoré uprednostňujú mäso zo zvierat usmrtených čo najbližšie miestu narodenia a vykŕmu. Preprava živých zvierat musí byť nahradená prepravou mäsa a v prípade, že živé zvieratá musia byť prepravované, dĺžka transportu by nemala presiahnuť 8 hodín.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď,

14. jún: medzinárodný deň proti živým transportom.

V roku 2019 povedali NIE TRANSPORTOM tisíce ľudí na 180 eventoch v 43 krajinách 6 kontinentov sveta. A je potrebné pokračovať, aby sme kruté transporty hospodárskych zvierat navždy ukončili!


AKO SA ZAPOJIŤ?

ZDIEĽAJ na sociálnych sieťach čokoľvek k téme A OZNAČ týmito hashtagmi: #BanLiveExports #StopZivymTransportom alebo nám fotky pošli, radi zverejníme!

Naše tipy:

 

– STIAHNI SI BANNER DO MOBILU – ODFOŤ SA – UKÁŽ SVOJ POSTOJ

 
Banner na použitie tu:

 

– VYTLAČ SI POSTER – DOPÍŠ SVOJ NÁZOR – ZVEREJNI

 
A4 poster na vytlačenie tu:

 

– VYTLAČ SI MASKU – ODFOŤ SA – ZDIEĽAJ

 

Masky zvierat na vytlačenie tu:

 

 

 

 

 

 

– STIAHNI SI BANNER – ZVEREJNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošli výzvu komisárovi EÚ.

Petícia bola ukončená. Ďakujeme za vaše hlasy pre zvieratá!

O výsledkoch vás budeme informovať prostredníctvom nášho facebooku.

Vážený komisár,

vývozy živých zvierat v rámci EÚ spôsobujú zbytočné utrpenie. Prosím, zakážte tieto kruté praktiky.

Európska únia vyvezie ročne viac ako dva milióny kráv a oviec na Stredný Východ, do Južnej Afriky a do Turecka. Dlhé cesty znamenajú pravidelné porušovanie niekoľkých európskych regulácií na ochranu zvierat pri preprave.

Kamióny prevážajúce zvieratá do Turecka alebo do prístavov v Južnej Európe sú preplnené, zle odvetrané a špinavé. Zvieratá sú počas celej cesty stále viac vyčerpané, hladné a smädné. Niektoré skolabujú, iné sa zrania. V najhorších prípadoch mnohé uhynú. Uprostred tohto utrpenia sa Komisia, ani exportujúce krajiny nepokúšajú dodržiavať existujúce zákony na ochranu zvierat.

V apríli 2015 Európsky súdny dvor rozhodol, že pri transportoch živých zvierat sa európska legislatíva na ochranu zvierat počas prepravy má uplatňovať aj po tom, ako prevážané zvieratá opustia EÚ, až do cieľovej destinácie. Komisia, exportujúce krajiny aj väčšina prepravcov toto rozhodnutie ignorujú.

Podmienky porážky v cieľových krajinách sú často extrémne kruté a v rozpore s medzinárodnými štandardmi pre welfare zvierat počas usmrcovania (podľa OIE – World Organisation for Animal Health). Mnohokrát ste boli informovaný, ako hrubo sú zvieratá pochádzajúce z EÚ v krajinách Stredného Východu usmrcované – priamo na chodníkoch pred mäsiarstvami. Bol Vám zaslaný aj film dokumentujúci bitúnky, kde bol dobytok usmrcovaný opakovaným bodaním do krku a ponechaný na smrť vykrvácaním v bolestiach a agónii. Napriek tomu Komisia ani exportujúce krajiny nepodnikli efektívne kroky, ktoré by zabezpečili, aby boli zvieratá pochádzajúce z EÚ usmrcované podľa predpisov platných na našom území.

Tieto brutálne metódy sú nekompatibilné s EÚ dohovormi, podľa ktorých je zviera chápané ako cítiaca bytosť a vyžaduje sa, aby bol pri formovaní a implementácií poľnohospodárskej politiky na toto kladený dostatočný dôraz.

Obchod so živými zvieratami pravidelne porušuje zákony EÚ na ochranu zvierat pri preprave aj OIE welfare štandardy počas usmrcovania, ignoruje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a bagatelizuje EÚ dohovory. Napriek tomu Komisia neurobila nič, čo by v tejto veci prinieslo zmenu.

Prosím, zakážte tieto nehumánne praktiky. Kým sa tak stane, je nevyhnutné, aby ste zaručili, že zákony EÚ na ochranu zvierat počas prepravy a OIE welfare štandardy na usmrcovanie zvierat, budú svedomito dodržiavané.