Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie, preto sa snažíme zabezpečiť vysokú úroveň ochrany vašich osobných údajov pri ich spracúvaní a tiež o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade s platnou legislatívou.

Dostali ste od nás listovú zásielku a chcete si overiť aké osobné údaje o Vás uchovávame?

Pokiaľ máte list pri sebe, použite na overenie údajov GDPR aplikáciu.

Pokiaľ pri sebe listovú zásielku nemáte, napíšte nám na adresu: SLOBODA ZVIERAT
Pod Brehmi 1/a
841 03 Bratislava IV – Polianky
Tel: 02 / 16187
E-mail: utulok@slobodazvierat.sk

Na Vašu žiadosť odpovieme do 10 pracovných dní. Ďakujeme.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu:

Základné pojmy

Osobný údaj je každá informácia o fyzickej osobe (subjekte údajov), na
základe kterej je možné fyzickú osobu identifikovať.

Subjektom údajov je žijúca fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Subjektom údajov v zmysle GDPR nie je právnická osoba a na údaje, ktoré sú spracúvané o právnickej osobe sa teda GDPR nevzťahuje, pretože údaje vzťahujúce se k právnickej osobe nie sú údajmi osobnými. GDPR nevzťahuje svoju pôsobnosť na údaje o zosnulých osobách.

Správca a Spracovateľ

Správca ako aj Spracovateľ sú právnické, prípadne fyzické osoby, které osobné údaje spracúvajú.

Správca (v tomto prípade SLOBODA ZVIERAT) je tým, v koho „prospech“ sú osobné údaje spracúvané. Za ich spracúvanie je Správca osobne zodpovedný. Správca rozhoduje o účele, spôsobe, rozsahu a metodách akými sú osobné údaje spracúvané.

Spracovateľ (v tomto prípade SLOBODA ZVIERAT a subjekty, ktoré
SLOBODA ZVIERAT spracúvaním poverí) je oproti tomu osoba, ktorá spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe pokynov (poverenia) a v prospech správcu. Medzi správcom a spracovateľom vzniká zmluvný vzťah. Primárne zodpovedným vo vzťahu k subjektu osobných údajov je vždy správca, nie spracovateľ. Avšak v niektorých prípadoch sa subjekt osobných údajov môže priamo obrátiť na spracovateľa.

1. Všeobecné

SLOBODA ZVIERAT spracúva a uchováva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpisy – tzn. v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/ 679 zo dňa 27. apríla 2016.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Medzi osobné údaje, s ktorými pracujeme patria:

 • Titul
 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • E-mailová adresa (pokiaľ bola poskytnutá)
 • Telefónne číslo (pokiaľ bolo poskytnuté)
 • Dátum narodenia (pokiaľ bolo poskytnuté)
 • IČO a DIČ (pokiaľ boli poskytnuté)
 • Číslo bankového účtu (pokiaľ bolo poskytnuté)
 • Spôsob získania Vašich údajov
 • Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Na základe iných nariadení musíme však Vaše osobné údaje v niektorých prípadoch ukladať aj po Vašej žiadosti o ich vymazaní. Napríklad ak ste nám poskytli finančný dar, údaje o ňom musíme v účtovníctve ukladať po dobu desiatich rokov.

3. Ako Vaše osobné údaje spracúvame?

SLOBODA ZVIERAT používa Vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • pre spracúvanie darov
 • pre komunikáciu s darcami
 • pre informovanie o našich projektoch a ich výsledkoch
 • pre odpovede na Vaše otázky
 • pre získanie spätnej väzby
 • pre úpravu Vašich osobných údajov a pri uplatnení Vašich práv
  v súlade s normami na ochranu osobných údajov. Napríklad aby sme Vám umožnili prístup k Vašim osobným údajom.
 • pre plnenie si povinností vyplývajúcich z platných právnych noriem.

4. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje poskytujeme niekoľkým tretím stranám ako sú:

 • poskytovatelia služieb, pre ktorých je nevyhnutné mať prístup k Vaším osobným údajom pre poskytovanie služieb (vrátane poskytovateľov, ktorí pre nás spracúvajú osobné údaje v našom zastupení pre účely komunikácie s darcami, ukladanie a úprava dát, pri poskytování IT a marketingových služieb a dátovej analytiky)
 • orgány verejnej správy
 • odborní poradcovia (účtovníci, auditori, právnici a daľšie obchodné kontakty)

Tieto tretie strany sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, prípadne v daľších krajinách v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Znenie platných zákomov o ochrane osobných údajov sa môže v daných krajinách líšiť. SLOBODA ZVIERAT vstupuje do zmluvných vzťahovej výhrade s tretími stranami, u ktorých sme presvedčení, že dodržujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov a vždy jednajú v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

5. Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom

Vašim právom je nás požiadať o výpis Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame v databáze a získať popis, na aký účel boli použité. V prípade, že zistíte, že nami uchovávané údaje sú nepresné, alebo že dôvod na aký boli získané už neexistuje, prosím kontaktujte nás. Kontakty nájdete uvedené na konci.

Ďalej máte nasledovné práva:

 • Právo na obmezenie spracúvania – pokiaľ nás chcete dočasne prestať podporovať, spochybníte správnosť údajov, alebo pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu.
 • Právo na vyradenie, či výmaz – máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vyradili, alebo vymazali z databázy (vrátane súhlasu s priamym marketingom, to však neplatí v prípadoch kedy máme právo a povinnosť pokračovať v spracúvaní Vašich osobných údajov).
 • Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu z dôvodu oprávneného záujmu– v rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov.

6. Kontakty

Vaše osobné údaje a spôsob ich použitia si môžete skontrolovať v GDPR aplikácii.

Kontaktovať nás môžete na adrese: SLOBODA ZVIERAT
Pod Brehmi 1/a
841 03 Bratislava IV – Polianky
Tel: 02 / 16187
E-mail: utulok@slobodazvierat.sk

V prípade, že nie ste spojokný/á, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme, prosím, kontaktujte nás.

7. Zmeny v prehlásení

SLOBODA ZVIERAT si vyhradzuje právo na úpravu tohoto prehlásenie vzhľadom na implementáciu a interpretáciu Všeobecného nariadenia
o ochrane osobných údajov (GDPR).

8. Zoznam tretích strán, ktorým SLOBODA ZVIERAT poskytuje Vaše osobné údaje

 • BlueDRM GmbH
 • Slovenská pošta, a. s.