Pozor na vajcia!

V Európskej únii je v neprirodzených klietkových podmienkach chovaných takmer 200 miliónov nosníc – sliepok určených na znášanie vajec. V úzkych klietkach má každá nosnica priestor menší ako hárok papiera veľkosti A4. Nemôžu tu vykonávať žiadnu zo svojich prirodzených potrieb ako je pohyb, hrabanie, prašný kúpeľ, uchýlenie sa do bezpečia na vyvýšené bidielko, či postavenie hniezda. Nemôžu si ani vystrieť krídla a iba s ťažkosťami sa v klietke otočia. Pobyt v preplnených klietkach spôsobuje sliepkam fyzické utrpenie – dochádza ku zlomeninám zoslabnutých kostí. A práve od sliepok z klietkových chovov pochádza väčšina vajec, ktoré kupujeme.

Našťastie, alternatíva existuje. Už aj u nás na Slovensku. Väčšina ľudí si už nemusí kupovať vajcia od sliepok uväznených v úzkych klietkach. V mnohých predajniach potravín dostať kúpiť vajcia z alternatívnych – neklietkových chovov.

V roku 2007 Sloboda zvierat spolu s ďalšími štyrmi organizáciami z Česka, Poľska a Maďarska odštartovala projekt nazvaný Vyšehrad. Cieľom projektu je informovať verejnosť o možnosti kupovať vajcia z podstielkového, voľného alebo ekologického chovu a zvýšiť na trhu dostupnosť týchto vajec.

Nosnice už nemusia živoriť v krutých podmienkach. Každý z nás môže svojim nákupom prispieť k tomu, aby nosnice mali vytvorené priaznivé podmienky zohľadňujúce ich prirodzené správanie a potreby. Stačí naozaj málo, začať kupovať alternatívne vajcia namiesto klietkových.

Žiadajme zákaz usmrcovania jednodňových kohútikov!

Vaječný priemysel má okrem sliepok na svedomí aj jednodňové kohútiky. Producenti vajec stoja len o nosnice a tak kohútiky systematicky usmrcujú len pár hodín po vyliahnutí. Rovnako končia samičie káčatká v odvetví foie gras, pretože nemajú dosť veľkú pečeň a neoplatí sa ich chovať.

Európska legislatíva (Nariadenie Rady 1099/2009) stále umožňuje usmrcovať jednodňovú hydinu splyňovaním alebo rozomletím zaživa vo veľkých mlynčekoch!

Túto desivú prax odmietlo už viacero členských štátov Únie, pretože už máme humánne alternatívy. Metóda „in-ovo sexing“ umožňuje určiť pohlavie zárodku vo vajci a bezpečne vajíčka vytriediť dávno pred vyliahnutím. Žiadne živé tvory už nemusia trpieť.

Vyzvite ministra pôdohospodárstva, aby podporil legislatívu, ktorá systematické usmrcovanie jednodňovej hydiny zakáže na Slovensku i v celej Európskej únii. Je ideálny čas, pretože do konca roka 2023 pripravuje EÚ revíziu legislatívy o welfare zvierat.

Okopírujte náš hotový list a pošlite priamo ministrovi Samuelovi Vlčanovi na: minister@land.gov.sk alebo zo stránky stopgrindingandgassing.eu

Zákaz konvenčných klietok od roku 2012

Rastúci záujem európskej verejnosti o vhodné podmienku chovu pre hospodárske zvieratá a intenzívna kampaň európskych organizácií na ochranu zvierat priniesli svoje ovocie v podobe pozitívnych legislatívnych opatrení. V roku 1999 prijala Rada Európskej únie smernicu 1999/74/ES, ktorá od 1.1.2012 zakazuje chov nosníc v konvenčných klietkach vo všetkých krajinách EÚ. Doslovne sa v nej píše (kapitola II, článok 5, odsek 2):

„Členské štáty zabezpečia, aby bol chov v klietkach, uvedených v tejto kapitole, zakázaný s účinnosťou od 1. januára 2012. Okrem toho sa s účinnosťou od 1. januára 2003 nesmú budovať alebo uvádzať do prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto kapitole.“

(Tu nájdete celé znenie smernice).

 

Zákaz sa však vzťahuje iba na konvenčné klietky. Popri nich existujú aj takzvané „obohatené“ klietky, ktorých používanie nie je časovo obmedzené. V týchto klietkach má každá nosnica 50cm2 priestoru navyše (plocha troch zápalkových škatuliek). Okrem toho je v klietkach vytvorené malé miesto na prašný kúpeľ, hniezdenie a bidielko. Ochrancovia zvierat vedia, že sú to iba kozmetické úpravy, ktoré nosniciam neprinášajú skutočné zlepšenie. Klietka zostane klietkou. Iba chovy, v ktorých sa nepoužívajú klietky (podstielkové, voľné a ekologické chovy) dokážu uspokojiť prirodzené potreby nosníc.

Apelujeme preto na chovateľov nosníc, aby využili nutnosť zmeny konvenčných klietok v prospech skutočného zlepšenia životných podmienok nosníc, aby urobili jeden krok navyše a namiesto obohatených klietok zaviedli podstielkový, voľný, alebo ekologicky chov. Náklady na takéto zmeny nemusia znášať chovatelia sami. Európska únia v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) umožňuje poskytovať podporu farmárom na zvýšenie štandardov welfare hospodárskych zvierat.

Welfare nosníc

Nosnice sú sliepky určené na znášanie vajec (na rozdiel od brojlerov, čo sú kurčatá určené na spracovanie mäsa). Pochádzajú z kury bankivskej, voľne žijúcej v pralesoch. K ich domestifikácii došlo pred niekoľkými tisíckami rokov, no stále nestratili mnohé zo svojho pôvodného správania a inštinktov:

  • Vo vhodných podmienkach sa nosnice čulo pohybujú, hrabú, vyhľadávajú potravu a mávajú krídlami.
  • Prachovým kúpeľom si udržiavajú perie v dobrej kondícii.
  • V noci spávajú na vyvýšenom mieste aby sa chránili pred predátormi.
  • Pred znáškou majú silnú potrebu vyhľadať bezpečné miesto a postaviť si hniezdo.

Na to všetko majú vytvorené najlepšie podmienky v ekologických chovoch. Aj ďalšie alternatívne systémy chovu, ako je voľný chov, či podstielkový chov, vytvárajú nosniciam podmienky, v ktorých môžu realizovať svoje potreby, i keď nie v takej miere ako v ekologickom chove.

V Európskej únii je vyše 300 miliónov nosníc, z ktorých približne tri štvrtiny sú chované v batériových klietkach.

Kury sú zložité tvory a prejavujú širokú škálu správania. Určité druhy správania, ako sú stavanie hniezda, prachový kúpeľ či sedenie na bidle, sú zvlášť dôležité pre welfare kuriat. Mávanie krídlami a pohyb je pre ne takisto dôležitý.

Sliepky chované v konvenčných batériových klietkach v Európskej únii trávia 13 mesiacov svojho životného cyklu v úzkych drôtených klietkach usporiadaných v niekoľkých radoch nad sebou v obrovských halách bez okien.

Majú veľmi málo miesta na pohyb a iba s ťažkosťami môžu roztiahnuť krídla. Nemajú k dispozícii podstielku, bidielko, miesto na prachový kúpeľ ani možnosť postaviť hniezdo. Ich umelé šľachtenie má za následok výrazne vyšší výskyt osteoporózy a zlomenín kostí. Tento stav je ešte zhoršený nedostatkom pohybu.

Európska únia si pod tlakom verejnosti a vedeckých dôkazov o škodlivosti batériových klietok pre welfare nosníc dala za cieľ zakázať konvenčné (batériové) klietkové chovy od roku 2012. Takzvané obohatené klietky budú povolené aj po roku 2012, avšak ani tie nedokážu dostatočne naplniť behaviorálne potreby nosníc.

To je dôvod prečo oceňujeme nákup a predaj alternatívnych, neklietkových vajec. Sliepky v neklietkových systémoch (ekologický chov, voľný chov alebo podstielkový chov) majú väčšiu možnosť naplniť svoje potreby. Majú viac priestoru na prachový kúpeľ, na hniezdenie, sedenie na bidle, na pohyb a na zobanie. Tie najlepšie systémy ako napríklad Sainsburry’s Woodland Eggs poskytujú vonkajšie výbehy so stromami, čo umožňuje sliepkam dostatok priestoru na pohyb a pocit bezpečia pred predátormi.

Klietkové chovy nosníc sú naproti tomu z hľadiska welfare úplne nevyhovujúce.

Neumožňujú vykonávanie žiadnej z uvedených prirodzených potrieb. V preplnených klietkach má každá sliepka plochu menšiu ako hárok A4. Pobyt v preplnených klietkach spôsobuje sliepkam veľké fyzické utrpenie – dochádza ku zlomeninám zoslabnutých kostí, k zakliesneniu medzi mriežkami, nemožnosť hrabania spôsobuje prerastanie pazúrov okolo drôtov, slabšie jedince sa k potrave a k vode nedostanú. V takýchto podmienkach niektoré sliepky pomaly a nenápadne hynú.

Sloboda zvierat sa začala téme welfare nosníc venovať intenzívnejšie z dvoch dôvodov. Prvým z nich je vyššie opísaná bezútešná situácia nosníc v klietkových systémoch. Druhým dôvodom je jednoduchý spôsob pomoci, do ktorej sa môže zapojiť takmer každý komu na zvieratách záleží. Stačí prestať kupovať vajcia z klietkových chovov a začať kupovať vajcia z alternatívnych, neklietkových chovov. Už aj na Slovensku existujú viaceré alternatívne chovy a vajcia z podstielkového, voľného, či ekologického chovu dostať kúpiť v mnohých bežných predajniach a obchodných reťazcoch. Vzhľadom nato, že niektoré druhy alternatívnych vajec (napríklad podstielkové) sú cenovo porovnateľné s klietkovými, dokážeme takto urobiť veľa muziky za málo peňazí. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že je to účinný spôsob ako dosiahnuť pozitívnu zmenu v podmienkach chovu nosníc. My zákazníci máme obrovský vplyv, o ktorom zatiaľ netušíme. Je načase, aby sme ho začali využívať aj v prospech zvierat.

Alternatívne chovy

V krajinách západnej Európy badať dlhodobý kontinuálny rast produkcie a predaja vajíčok z alternatívnych chovov a naopak pokles produkcie a predaja vajec z klietkových chovov. V roku 2007 predaj alternatívnych vajec vo Veľkej Británii po prvýkrát prevýšil predaj klietkových. Zatiaľ čo v roku 1995 podiel alternatívnych chovov vo Veľkej Británii predstavoval iba 10.5 %, v roku 2004 to bolo už 30% a odborníci predpovedajú, že v priebehu piatich rokov ich podiel presiahne 50%. V mnohých krajinách EÚ je podiel neklietkových chovov ešte vyšší než v Británii: Dánsko 38%, Holandsko 45%, Rakúsko 45%, Švédsko 50%. Tlak verejnosti primäl mnohé krajiny prijať zákazy konvenčných klietkových chovov ešte pred účinnosťou smernice EÚ. Konvenčné klietky sú zakázané vo Švédsku, Nemecku, Švajčiarsku a Luxembursku. Nemecko zakázalo aj obohatené klietky od roku 2012. Rakúsky parlament zakázal konvenčné klietky od roku 2009 a obohatené klietky od roku 2020.

Hoci na Slovensku informovanosť o téme alternatívnych chovov nosníc nie je vysoká, už aj u nás existujú podstielkové, voľné a ekologické chovy a mnohé predajne majú v ponuke vajcia z alternatívnych chovov. Skúsenosti z EÚ ukazujú, že tie spoločnosti, ktoré dokážu reagovať a prispôsobiť sa záujmu zákazníkov o welfare zvierat sú schopné urobiť kroky, ktoré zároveň prinášajú aj obchodný zisk. Poskytovaním informácii o výhodách vajec z alternatívnych chovov chceme dosiahnuť, aby sa zvýšil podiel alternatívnych chovov, aby sa zvýšila ponuka alternatívnych vajec v predajniach a aby sa zvýšil dopyt zákazníkov po vajciach vyprodukovaných dodržiavaním vysokých etických štandardov. Užitočné  pre informácie spotrebiteľov a predajcov nájdete napríklad www.biospotrebitel.sk.

Značenie vajec

Podľa podmienok v akých sú nosnice chované a v akej miere môžu realizovať svoje prirodzené potreby delíme systémy chovu do štyroch základných skupín:

V klietkovom chove sú nosnice natlačené v preplnených klietkach s životným priestorom menším ako hárok papiera A4 pre nosnicu. Klietky sú uložené v dlhých radoch a v minimálne troch poschodiach nad sebou – batériách. Systémy batérií sú umiestnené v halách s umelým intenzívnym osvetlením, ktoré svieti až 17 hodín denne, pretože svetlo podporuje znášanie vajec. Sliepky sú v halách držané jeden rok na umelých medikovaných kŕmnych zmesiach bez toho, aby čo len na chvíľu zhliadli prirodzené svetlo alebo zelenú trávu. Nemajú možnosť rozvíjať nič zo svojich prirodzených potrieb ako hrabanie, klovanie, hniezdenie alebo roztiahnutie krídel. Po roku znášania vajec sú sliepky vyskladnené a usmrtené! Podstielkový chov predstavuje na pomyselnom rebríčku uspokojovania potrieb sliepok prvý stupeň nad klietkovým chovom. Nosnice sú tu chované vo veľkých halách na podstielke. Už samotná neprítomnosť klietok predstavuje pre ne obrovskú úľavu. Vďaka tomu môžu realizovať potrebu pohybu, majú tu bidielka, priestory pre prašný kúpeľ a hniezda.

Ďalším typom chovu je voľný chov, alebo chov s voľným výbehom. Chovné priestory sú tu podobné tým z podstielkových chovov, no nosnice majú navyše možnosť výbehu vo vonkajších priestoroch, na tráve a čerstvom vzduchu. Štvrtým typom chovu je ekologický chov, niekedy označovaný ako Eko, Bio, či Organický. Chovatelia pri týchto chovoch musia splniť veľmi prísne podmienky aby vôbec dostali certifikát oprávňujúci predávať ich produkty pod jedným z týchto označení (u nás sa oficiálne používa označenie Bio). Podmienky sa týkajú mnohých oblastí, ako napríklad vlastnosti chovných priestorov, počtu nosníc na veľkosť pôdy a veľmi dôležité sú podmienky týkajúce sa stravy nosníc. V tomto type chovu je všetko prispôsobené tak, aby sa podmienky chovu čo najviac priblížili prirodzeným potrebám nosníc. Predstavuje najvyšší štandard chovu nosníc a je pre ne najvhodnejší.

Pomôžte sliepkam lepšie žiť!

Značenie vajec

Spôsob chovu nosníc by mal byť slovne vyznačený na krabici od vajec. Okrem toho každé vajce musí byť označené rozlišovacím kódom, z ktorého veľmi ľahko môžeme vyčítať spôsob chovu. Stačí ak vieme narátať do troch. Hneď prvé číslo na kóde prezrádza v akom systéme chovu bolo vajce vyprodukované:

0 – Ekologický chov (Bio) – najvyšší stupeň uspokojenia nosníc
1 – Voľný chov
2 – Podstielkový chov
3 – Klietkový chov – najnepriaznivejší  systém chovu

Vajcia s kódom začínajúcim na niektoré z číslic 0, 1, 2, teda pochádzajú zo sliepok chovaných v lepších podmienkach a s väčším rešpektom k ich potrebám. Naopak, kód začínajúci číslicou 3 značí, že vajce pochádza od nosnice chovanej v nevyhovujúcich podmienkach.

Príklad rozlišovacieho kódu: 2SKVK37. Číslica 2 na začiatku kódu udáva, že vajce je z podstielkového chovu. Ďalšie údaje v kóde presnejšie lokalizujú chovnú stanicu: SK znamená, že chov sa nachádza na území Slovenska, VK znamená Veľký Krtíš, 37 udáva presné číslo chovu vo Vekom Krtíši.

Dobrá správa je, že už aj u nás na Slovensku dostať kúpiť v mnohých predajniach potravín vajcia z alternatívnych chovov. Väčšina ľudí už nemusí kupovať vajcia od sliepok uväznených v úzkych klietkach. Máme na výber. Kúpou vajec z podstielkových, voľných alebo ekologických chovov prispievame k zmenšeniu utrpenia nosníc a k väčšiemu rešpektovaniu ich prirodzených potrieb.

AKO POMÔCŤ

Tu sú vaše možnosti:

1. Obmedzte spotrebu vajec

2. Kupujte vajcia z alternatívnych chovov.

Prvý a základný spôsob ako dosiahnuť zmenu v prospech nosníc je veľmi prostý. Jednoducho prestaňte kupovať vajcia z klietkového chovu a kupujte vajcia z podstielkového, ešte lepšie z voľného alebo ekologického chovu. V mnohých predajniach a reťazcoch majú v ponuke jeden alebo aj viac druhov alternatívnych vajec.

Všímajte si pri najbližšom nákupe aké vajcia majú na regáloch. Je na obale vyznačený spôsob chovu? Otvorte obal a pozrite si rozlišovací kód. Musí byť vytlačený na každom vajci. Ak kód začína číslicou 0, 1 alebo 2, viete, že vajcia pochádzajú od nosníc chovaných s väčším rešpektom k ich prirodzeným potrebám, teda z ekologického, voľného alebo podstielkového chovu.

3. Žiadajte nápravu.

Ak predajňa kde nakupujete nemá v ponuke vajcia z alternatívnych chovov, odporúčame vám, aby ste na jej adresu poslali list, v ktorom im napíšete, že máte záujem kupovať u nich vajcia z alternatívnych chovov a že ich žiadate tieto vajcia zaradili do svojej ponuky. Nezabudnite napísať, že na svoj list očakávate od nich odpoveď. Pre uľahčenie sme pre vás pripravili vzorový list, ktorý si môžete vytlačiť, doplniť do neho chýbajúce údaje a podpísaný poslať, alebo sa ním môžete inšpirovať k napísaniu vlastnoručného listu.

Žiadanie zmeny listom je účinný spôsob ako dosiahnuť ciel. Dáva vedeniu predajne jasne najavo, že o daný tovar je vážny záujem. Cieľom každej obchodnej spoločnosti je predsa prinášať tovar, ktorý zákazníci chcú kupovať. Ak budú vedieť, že zákazníci chcú vajcia z alternatívnych chovov, urobia všetko preto aby im ich ponúkli. Ak to však zákazníci nedajú najavo, vedúci predajne sa to nemajú ako dozvedieť. Preto, nenechajte si úmysel kupovať alternatívne vajcia pre seba. Napíšte (alebo ak chcete povedzte) to vedeniu predajne.

4. Pošlite to ďalej.

Hoci sú vajcia z alternatívnych chovoch dostupné už v mnohých predajniach, iba málo ľudí o tejto možnosti vie. Povedzte o tom svojej rodine, svojim kamarátom, kolegom, známym. Alebo im pošlite link na túto stránku.